• banner 240x80px
  • banner 240x80px
  • banner 240x80px

موضوعات پایان نامه ارشد حسابداری

21 . بررسی رابطه ریسک نظام مند و رشد سود شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

22 . بررسی رابطه ساختار سرمایه با سودآوري شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تاکید بر نوع صنعت)

23 . بررسی رابطه سازوکارهاي نظام راهبري شرکت و هزینه هاي نمایندگی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

24 . ارتباط بین نظام راهبري و کیفیت سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

و متغیرهاي کلان اقتصادي P/E 25 . بررسی رابطه ضریب

26 . بررسی رابطه مالکیت و کیفیت سود در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

27 . بررسی رابطه مدیریت سود مبتنی بر کل اقلام تعهدي اختیاري و برخی از ابزارهاي نظام راهبري شرکتی در شرکتهاي پذیرفته شده در

بورس اوراق بهادار تهران

28 . بررسی رابطه میزان سهام شناور آزاد با نرخ بازده سهام شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران

29 . بررسی رابطه کیفیت سود با واکنش بازار به افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده هاي نقدي سهامداران

30 . بررسی رفتار سود حسابداري با استفاده از سري هاي زمانی باکس جنکینز

31 . بررسی روابط بین نسبت هاي مالی و قیمت سهام در صنایع کانی هاي غیر فلزي

و ARCH 32 . بررسی روابط تجربی بین بازده سهام، تغییر بازده و حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل هاي

GARCH

33 . بررسی روابط خطی و غیرخطی بین نسبت هاي مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

34 . بررسی روش هاي افزایش شفافیت اطلاعاتی بازار سرمایه ایران و انتخاب روشی بهینه با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی مورد:

بورس اوراق بهادار تهران

35 . ارتباط خطاي پیش بینی سود مدیریت و اقلام تعهدي

36 . بررسی روش هاي سود باقی مانده، جریان نقد تنزیل شده و تعدیل سود در تعیین ارزش منصفانه شرکت در بازار سرمایه

37 . بررسی روش هاي مختلف تخمین بتا در بورس اوراق بهادار تهران

38 . بررسی زمان مقیاس مدل قیمت گذاري دارایی سرمایه اي از طریق تبدیل موجک

39 . بررسی ساختار سرمایه و منابع مالی بانک کشاورزي و ارایه راه کارهایی مناسب جهت بهینه کردن آن

40 . بررسی ساختاري قابلیت پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

41 . بررسی سودمندي اطلاعات جریان هاي نقدي، سودآوري و سود تقسیمی (آزمون تجربی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق

بهادار تهران)

 42 . بررسی عملکرد شرکت هاي سرمایه گذاري پذیرفته شده در بورس تهران در دوره 1380ـ1374

43 . بررسی عوامل موثر بر پیاده سازي موفق سیستم هاي اطلاعاتی حسابداري در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

44 . بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیري سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

45 . بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیري سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

46 . ارتقاي تبیین بازده مورد انتظار مدل سه عاملی فاما و فرنچ با استفاده از بهره وري سرمایه

47 . بررسی عوامل موثر بر معضلات و تنگناهاي مالی شرکت هاي تعاونی فعال استان کردستان

48 . بررسی عوامل موثر بر نقدشوندگی قراردادهاي آتی در بورس کالاي ایران

49 . بررسی عوامل موثر بر نگهداري موجودي هاي نقدي در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

50 . بررسی عکس العمل بیش از اندازه سرمایه گذاران به الگوهاي عملکرد گذشته شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

51 . بررسی فرایند تغییر برنامه درسی و پیشنهاد یک برنامه درسی نوسازي شده براي دوره کارشناسی رشته حسابداري

52 . بررسی کاربرد ابزارهاي حسابداري مدیریت توسط مدیران شرکت هاي تولیدي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

53 . بررسی کاربرد مدل سري زمانی چند متغیري در پیش بینی جریانهاي نقدي عملیاتی: مقایسه تئوري با شواهد تجربی

54 . بررسی کاربرد مدل هاي پیش بینی ورشکستگی آلتمن و فالمر در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

55 . بررسی کاربردي الگوهاي پیش بینی ورشکستگی زیمسکی و شیراتا در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

56 . بررسی محتواي اطلاعاتی اقلام حسابداري مندرج در صورت هاي مالی و ارایه مدلی جهت پیش بینی سود

AHP و QFD 57 . ارتقاي کیفیت خدمات امور مالی با به کارگیري

58 . بررسی کیفیت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

59 . بررسی مربوط بودن سود حسابداري، ارزش دفتري و گردش وجوه نقد عملیاتی و سرمایه گذاري در مدل هاي ارزشیابی مبتنی برقیمت

 

60 . بررسی مقایسه اي توانایی پیش بینی اطلاعات صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم و روش غیرمستقیم

61 . بررسی مقایسه اي رتبه بندي شرکت هاي برتر بر اساس نسبت هاي سودآوري و شاخص هاي بورس اوراق بهادار تهران

62 . بررسی موانع استفاده از حسابداري تورمی در ایران

مورد مطالعه استان اصفهان) (GFS) ( 63 . بررسی موانع استقرار سیستم آمارهاي مالی دولت

64 . بررسی موانع به کارگیري سیستم هزینه یابی هدف در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

65 . بررسی میزان ارتباط سود و ارزش دفتري با ارزش بازار سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

66 . بررسی میزان استفاده مدیران شرکت ها از نظریه اختیارات سرمایه گذاري

67 . بررسی میزان رعایت استانداردهاي حسابداري ایران، مقررات بورس و قانون تجارت در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

 

68 . ارزش افزوده اقتصادي در شرکت هاي تصاحب شده در بورس اوراق بهادار تهران

69 . بررسی میزان مربوط بودن اجزاي سود حسابداري و جریان هاي نقدي عملیاتی با بازده سهام

70 . بررسی میزان مربوط بودن اجزاي نقدي و تعهدي سود حسابداري به ارزش بازار شرکت

71 . بررسی نحوه تخصیص اعتبارات بودجه با استفاده از مدل برنامه ریزي آرمانی مطالعه موردي: استان فارس

72 . بررسی نحوه توزیع آماري نسبت هاي مالی در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

73 . بررسی نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار به عنوان یک متغیر جایگزین ریسک با استفاده از رویکرد اهرمی

74 . بررسی نقدشوندگی سهام در زمان انتشار گزارشهاي مالی در بورس اوراق بهادار تهران

75 . بررسی نقش اطلاعات حسابداري در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

76 . بررسی نقش تخصص حسابرس در صنعت بر مدیریت واقعی سود و عملکرد عملیاتی آتی

77 . بررسی نقش سود حسابداري و جریانهاي نقدي در سنجش عملکرد شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

78 . بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام

79 . ارزیابی تاثیر ساز و کار نظارتی راهبري شرکتی بر عملکرد شرکت هاي پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران

80 . بررسی نقش مدیریت اقلام تعهدي در نقد شوندگی سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

81 . بررسی نگرش مدیران بانک هاي خصوصی ایران نسبت به سنجش سودآوري مشتري

82 . بررسی نگرش مدیران واحدهاي تولیدي استان چهارمحال و بختیاري نسبت به سودمندي اطلاعات حسابداري صنعتی

83 . بررسی نگرش مدیران واحدهاي صنعتی فارس نسبت به حسابداري صنعتی

84 . بررسی نوع مدیریت سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

85 . بررسی هموارسازي سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

86 . بررسی هموارسازي سود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از استاندارد حسابداري شماره 15

(حسابداري سرمایه گذاري ها)

87 . بررسی و آزمون رفتار توده وار سرمایه گذاران با استفاده از انحرافات بازده سهام از بازده کل بازار در بورس اوراق بهادار تهران طی

سال هاي 1380 تا 1384

 

88 . بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدي

89 . بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندي معیارهاي حسابداري عملکرد

90 . ارزیابی تصمیم هاي سرمایه گذاري و رابطه آن با پایداري سود مطالعه موردي شرکت هاي پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

91 . بررسی و تبیین نیازها و اولویت هاي اطلاعاتی مدیران در تصمیمات پروژه هاي بلند مدت

92 . بررسی و تعیین عوامل موثر بر همسان سازي سیستمهاي اطلاعاتی حسابداري از دیدگاه مدیران شرکتهاي صنعتی کوچک و متوسط

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

93 . بررسی واکنش سهامداران بر اثر اعلان سود نقدي هر سهم در شرایط رکود و رونق در بورس اوراق بهادار تهران

94 . بررسی واکنش سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به جنبه هاي پایداري اقلام تعهدي

95 . بررسی وجود پدیده بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از آزمون نسبت واریانس

96 . بررسی وجود محافظه کاري در گزارش گري مالی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

97 . بررسی ویژگی کیفی قابلیت اتکا اطلاعات در ارزیابی کیفیت سود شرکت ها

توبین و مقایسه آن با سایر معیارهاي ارزیابی عملکرد مدیران در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران Q. بررسی کاربرد نسبت

 

در پیش بینی بازده حقوق صاحبان سهام در شرکت هاي P/B و P/E توبین و مقایسه آن با نسبت هاي Q 99 . بررسی کاربرد نسبت

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

100 . پژوهشی تجربی پیرامون روش هاي تحلیلی آماري در حسابرسی

101 . ارزیابی توانمندي اجزاي نقدي و تعهدي سود در پیش بینی سود غیرعادي و تعیین ارزش شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق

بهادار تهران

102 . پیش بینی بحران مالی شرکت ها با استفاده از مدل مبتنی بر تابع تفکیکی خطی

103 . پیش بینی درماندگی مالی شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه هاي بیز

104 . پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی

105 . پیش بینی مخاطره پرتفوي بهینه در سهام شرکتهاي پذیرفته شده بورس اوراق بهادار بدون توجه به روحیه سرمایه گذار


دسته بندی : پایان نامه ها
» مدیریت وبلاگ ( یکشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۳ )
» تبیین رابطه بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ( یکشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۳ )
» چگونه یک دفاع موفق و کامل از پایان نامه داشته باشیم؟؟؟ ( یکشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۳ )
» مطالب روز ( یکشنبه بیست و چهارم فروردین ۱۳۹۳ )
» مدير وبلاگ ( شنبه چهاردهم دی ۱۳۹۲ )
» كنفرانس ملي حسابداري و مديريت ( یکشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۲ )
» نگاهي آماري بر وضعيت مستخدمين دولت و حسابداري پيمانكاري صنعتي ( شركت آذرآب ) ( سه شنبه دوازدهم آذر ۱۳۹۲ )
» ( پنجشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۲ )
» الزام قانونی به اصلاح آیین‌نامه اجرایی معافیت مالیاتی مازاد تجدید ارزیابی ( پنجشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۲ )
» XBRL سرآغاز تحولی عظیم در دریافت اطلاعات استاندارد است ( پنجشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۲ )
» انقلاب بنیادی در شفافیت مالی با XBRL / حرکت بورس به سمت بین المللی شدن ( پنجشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۲ )
» بورس نظارت مستقلانه خود را به دست بیاورد ( پنجشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۲ )
درباره ما

بهزاد ایرامی ٍ دانشجو ارشد حسابداري

نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه میلغزد...
ولی مردم نمیدانند که من دریایی از دردم
به ظاهر گرچه میخندم اما اندر سکوتی تلخ میگریم . . .
ایمیل : b_auditor67@yahoo.com
banner 240x200px

پیوندها

کدهای شما


امارگیر حرفه ای سایت

تم کده ابزار رایگان وبلاگ

تم کده ابزار رایگان وبلاگ